Poskytování právní pomoci spočívá v právních poradách klientům, sepisování právních rozborů, právních smluv, návrhů a žalob podávaných soudním orgánům a orgánům veřejné moci, včetně dalších úkonů souvisejících s procesním řízením, tedy sepisování a podávání odvolání, dovolání, případně též ústavních stížností a stížností Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v zastupování před těmito orgány.

V naší kanceláři je možno ověřit pravost podpisu na všech listinách, které jsou v této kanceláři vyhotovovány a sepisovány. Rovněž je možné ověřit podpisy na formulářových podáních, jako je například návrh zápisu do obchodního rejstříku apod.

Advokátní kancelář poskytuje profesionální komplexní právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Občanské právo

 • Vyhotovování smluv (kupní, darovací,…)
 • Zastupování před soudy všech stupňů
 • Převody nemovitostí (smlouvy, odstraňování zástav na nemovitostech, návrhy na zápis do katastru nemovitostí,…)
 • Záležitosti bytové (nájemní byty, bytová družstva, společenství vlastníků)
 • Náhrada škody na zdraví a majetku

Obchodní právo

 • Vyhotovování smluv dle obchodního zákoníku (kupní, mandátní, o dílo,…)
 • Zakládání a změny obchodních společností
 • Vyhotovování společenských smluv
 • Zajišťování závazků a vymáhání pohledávek
 • Vedení a zastupování na valných hromadách

Trestní právo

 • Obhajoba a zastupování v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

Pracovní právo

 • Vyhotovování listin o vzniku, změně a zániku pracovního poměru
 • Náhrady škod

Konkurzní právo

 • Zastupování věřitelů v konkurzu

Ostatní

 • Likvidace obchodních společností
 • Cenné papíry, směnky
 • Víza a pobyty cizinců v ČR

Služby účetních a daňových poradců

Nad rámec shora uvedených oblastí právních služeb je možné individuálně dohodnout služby účetních a daňových poradců, spolu s vedením účetnictví, zastupováním před správci daně apod.

Rozhodci

V případě potřeby zajišťujeme i vedení rozhodčích sporů, kdy strany si nás zvolí jako rozhodce v případném sporu.

Comments are closed.